Skip to content Skip to footer

Konflikt záujmov vo verejnom obstarávaní a čestné vyhlásenia vo verejnom obstarávaní

Včera som si zo záujmom vypočul diskusiu na Maratóne verejného obstarávania 2023 o skúmaní konfliktu záujmov vo verejnom obstarávaní. Aj keď ide nepochybne o dôležitú vec, predsa len mám pocit, že z tejto témy robíme ďalší goldplating. Dôvod? Čestné vyhlásenie nie je postačujúce, je potrebné skúmať či naozaj nie je možné identifikovať nejaký konflikt záujmov a venovať sa mu, aspoň formálne to podchytiť do zápisnice a rozsiahle popísať (Hviezdoslavov Kubín) … povedali o.i. ľudia z ÚVO.

 • Ak čestné vyhlásenie nie je postačujúce, tak potom vysielame signál, že je to zdrap papiera. Aj napriek tomu je vyžadovaný vo VO. 
 • Ak čestné vyhlásenie nie je postačujúce, znamená to, že mu neveríme a dehonestujeme jeho váhu.
 • Ak čestnému vyhláseniu neveríme, nepotrebujeme ho a vyžaduje sa len formálne.
 • Ak čestnému vyhláseniu neveríme alebo naopak podpíšeme čestné vyhlásenie aj napriek tomu, že vieme že máme potenciálny konflikt záujmov, pretože to považujeme len za formálnu vec, odzrkadľuje to našu (národnú?) mentalitu.
 • Ak čestnému vyhláseniu neveríme, nútime robiť z verejných obstarávateľov vyšetrovateľov, ktorí majú skúmať, hľadať, zisťovať, preverovať …. navyše bez prístupov k relevantným údajom alebo do relevantných databáz, …

Čo navrhujem?

 1. Nerobme z osôb zodpovedných za VO vyšetrovateľov.
 2. Vráťme váhu čestnému vyhláseniu
  • Vráťme sa k tomu, že postačuje čestné vyhlásenie o neprítomnosti konfliktu záujmov. Od osôb, ktoré pripravujú VO, od členov komisie, od osôb majúce vplyv na rozhodovanie, od záujemcov či uchádzačov.
  • Urobme dobrú formuláciu čestných vyhlásení, aby ten, kto ho má podpísať, vedel vopred, čo všetko má zvažovať pred tým, než sa rozhodne, či ho podpíše.
  • Ak sa zistí, že čestné vyhlásenie nie je pravdivé, nech sú z toho vyvodené nejaké postihy. Pokuta/postih pre fyzickú osobu, ktorá vedome podpísala čestné vyhlásenie, ktoré je nepravdivé.
  • Slovom: dôveruj, kontroluj a postihuj.
   • Dôveruj – znamená, že beriem vážne čestné vyhlásenie
   • Kontroluj – rozumej kontroluj námatkovo. Nie povinne každé čestné vyhlásenie. Kontrolovať by mal kontrolný orgán, nie verejný obstarávateľ. Lebo verejný obstarávateľ, osoba zodpovedná za VO, či komisia si dosť pravdepodobne vyberie koho skontroluje a koho nie, teda je ťažké v tomto prípade dodržať princíp rovnakého zaobchádzania. Preto nezávislý kontrolný orgán. Či už v rámci riešenia námietky alebo kontroly. 
   • Postihuj – ako navrhované vyššie, od nejakej pokuty, po nejaký zákaz hoc len na malé ohraničené obdobie.

Len na zamyslenie …

Leave a comment