Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Vysvetlenie požiadaviek zákona o verejnom obstarávaní a ich aplikácie.

Sledovanie legislatívy a pripravovaných legislatívnych úprav a noviel.

Sledovanie vestníka verejného obstarávania a oficiálneho vestníka Európskej únie na základe definovaných parametrov a informovanie o potenciálnych zákazkách.

Spracovanie odborných stanovísk, štúdií a analýz.

Analýzyinterpretácie požiadaviek vyplývajúcich zo zákona o verejnom obstarávaní, oznámení (predbežné oznámenie/pravidelné informatívne oznámenie, oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania/pravidelné informatívne oznámenie s výzvou na súťaž, oznámenie o výsledku verejného obstarávania, oznámenie o dodatočných informáciách, informáciách o neukončenom konaní alebo korigende, oznámenie o dobrovoľnej transparentnosti „ex ante“), súťažných podkladov a ďalšej súvisiacej dokumentácie;

Podpora pri príprave žiadostí o účasť a ponúk a zaistenie súladu s požiadavkami verejného obstarávateľa/obstarávateľa uvedenými v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a/alebo súťažných podkladoch a kontroly úplnosti žiadosti o účasť/ponuky za účelom zamedzenia vylúčenia z procesu zadávania zákazky;

Interpretácia požiadaviek verejného obstarávateľa/obstarávateľa týkajúcich sa zoznamu realizovaných zmlúv na dodávku tovarov alebo poskytnutých služieb a expertov, ako aj podpora pri získavaní referenčných listov, potvrdení a prísľubov tretích strán;

Podpora pri uplatňovaní revíznych postupov a zastupovanie v procese zadávania zákazky;

Podpora pri rokovacích konaniach a rokovaniach s verejným obstarávateľom/obstarávateľom za účelom uzavretia zmluvy, napr. na základe autorských práv a zabezpečenie súladu so zákonom o verejnom obstarávaní a autorským zákonom;

Podpora pri rokovaní v rámci zmenových konaní vyplývajúcich zo zmlúv s verejným obstarávateľom / obstarávateľom ako aj rokovaní o dodatkoch k zmluvám s verejným obstarávateľom / obstarávateľom a zabezpečenie súladu so zákonom o verejnom obstarávaní;

Príprava a realizácia „na mieru šitých“ odborných seminárov na rôzne témy z oblasti verejného obstarávania a elektronického verejného obstarávania,

Konzultácie v oblasti autorských práv a uplatňovania autorských práv v procese a postupoch zadávania zákaziek.