Skip to content Skip to footer

Čo je vlastne obstarávanie?

Obstarávanie je proces získavania tovarov a služieb z externých zdrojov na uspokojenie potrieb organizácie. Zahŕňa vyhľadávanie, výber a riadenie dodávateľov, aby sa zabezpečilo, že organizácia získa najlepšiu hodnotu za peniaze.

Proces obstarávania zvyčajne zahŕňa nasledujúce kroky:

1. Identifikácia potreby tovaru alebo služieb: Ide o určenie toho, aký tovar alebo služby organizácia potrebuje na splnenie svojich cieľov.

2. Vypracovanie špecifikácií obstarávania: Ide o identifikáciu špecifických požiadaviek na tovar alebo služby vrátane kvality, množstva a dodacej lehoty.

3. Identifikácia potenciálnych dodávateľov: To zahŕňa prieskum potenciálnych dodávateľov a hodnotenie ich schopností, reputácie a cien.

4. Hodnotenie a výber dodávateľov: Zahŕňa preskúmanie návrhov a ponúk od dodávateľov a výber toho, ktorý ponúka najlepšiu hodnotu za peniaze.

5. Vyjednávanie a riadenie zmluvy: Zahŕňa vyjednávanie podmienok zmluvy s dodávateľom a riadenie dodávateľského vzťahu počas trvania zmluvy.

Efektívne obstarávanie môže organizáciám pomôcť znížiť náklady, zlepšiť kvalitu a zvýšiť ich konkurencieschopnosť. Je dôležité mať dobre definovanú stratégiu obstarávania, ktorá je v súlade s cieľmi organizácie a berie do úvahy faktory ako riziko, udržateľnosť a etické hľadiská.

Okrem toho môže technológia zohrávať dôležitú úlohu pri obstarávaní. Používanie systémov elektronického obstarávania môže zefektívniť proces obstarávania, zlepšiť transparentnosť a znížiť administratívne náklady. Automatizácia môže tiež pomôcť znížiť chyby a zlepšiť presnosť v procesoch obstarávania.

Celkovo je efektívne obstarávanie nevyhnutné pre organizácie, aby dosiahli svoje ciele a uspeli na svojich trhoch. Dodržiavaním štruktúrovaného a dobre definovaného procesu obstarávania môžu organizácie zabezpečiť, že dostanú tovar a služby, ktoré potrebujú, za najlepšiu možnú cenu a kvalitu.

Ak ste záujemca o zúčastnenie sa vo VO alebo sa len potrebujte poradiť, sme tu pre Vás. V tejto oblasti máme dlhoročné skúsenosti.