Zverejňovanie súhrnných správ v profile VO/O

S nadobudnutím účinnosti novely zákona o verejnom obstarávaní (zákonom č. 345/2018 Z. z.) dochádza k rozšíreniu súhrnných správ zverejňovaných v profile VO/O.

Zároveň od 1.1.2019 dochádza k zmene aj pri zverejňovaní súhrnných správ – od tohto dátumu je potrebné pre splnenie zákonnej povinnosti zverejňovať súhrnné správy využiť osobitný formulár dostupný v Informačnom systéme Zber údajov (ISZÚ) a takto vyplnené a odoslané súhrnné správy budú následne zverejňované vo vestníku verejného obstarávania, ako aj v profile VO/O v záložke „Súhrnné správy“.

Viac ...
Comments

Finančné limity vo verejnom obstarávaní od 1.1.2019

Nadobudnutím účinnosti zákona o verejnom obstarávaní (zákonom č. 345/2018 Z. z.) sa upravujú aj finančné limity platné vo verejnom obstarávaní.
Viac ...
Comments

Novela zákona o verejnom obstarávaní účinná od 01.11.2017

Dňa 17.10.2017 bol v Zbierke zákonov Slovenskej republiky uverejnený zákon č. 248/2017 Z.z. zo 14.09.2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Novela nadobúda účinnosť od 1.11.2017.

Hlavné zmeny, ktoré prináša táto novela ZVO sú:

  1. Viac výnimiek v rámci podlimitných zákaziek a zákaziek s nízkou hodnotou,
  2. Zvýšenie limitu pre podlimitné zákazky na potraviny,
  3. Zavádza sa povinnosť zohľadniť aj také referencie, ktoré uchádzač v svojej ponuke nepredložil, ale sú uvedené v zozname referencií daného uchádzača,
  4. Povinnosť vyhodnocovať podmienky účasti uchádzačov, ktorí sa umiestnili na prvom až treťom mieste v poradí sa mení za možnosť. Postačuje vyhodnotiť podmienky účasti uchádzača, ktorý sa umiestnil na prvom mieste v poradí (aplikovateľné pri použití JEDu),
  5. Zmeny v rámci Dynamického nákupného systému (DNS),
  6. Použitie EKS od 1.11.2017 pre bežne dostupné tovary/služby/stavebné práce je dobrovoľné, nie povinné,
  7. Pri podlimitných zákazkách bez využitia elektronického trhoviska sa predkladajú ponuky opäť len v jednej obálke. Zároveň sa zavádza možnosť aplikovania reverznej súťaže (vyhodnotenie podmienok účasti sa vykoná až po vyhodnotení ponúk).


Pri tejto príležitosti sme opäť pripravili úplné znenie zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v PDF formáte, ktoré si môžete stiahnuť na našej webovej stránke, v časti Legislatíva.

Comments

Ďalšia novela zákona o VO???

Zákon o verejnom obstarávaní je jedným z najčastejšie novelizovaných právnych predpisov a asi tomu nebude inak ani v prípade nového zákona o verejnom obstarávaní. Po zrhuba roku účinnosti bol zákon už trikrát novelizovaný a v parlamente je jeho ďalšia novela..

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Peter Antal, Béla Bugár a Gábor Gál predložili dňa 25.5.2017 do Národnej rady Slovenskej republiky návrh novely zákona o verejnom obstarávaní.

Cieľom navrhovanej úpravy je zefektívnenie, zjednodušenie, zjednotenie a zrýchlenie postupov verejného obstarávania pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov ako i pre hospodárske subjekty. Návrh si rovnako kladie za cieľ zníženie administratívnej záťaže a odstránenie niektorých problémov aplikačnej praxe.

Asi najvýraznejšou úpravou je možnosť použitia podlimitného postupu zadávania zákazky bez elektronického trhoviska aj na bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce.

Viac ...
Comments

Novela zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní (najmä zmena limitov) s účinnosťou od 1.6.2017

V zbierke zákonov bol zverejnený zákon č. 93/2017 Z.z. z 29. marca 2017, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Okrem iných sa mení aj Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 438/2015 Z. z. a zákona č. 315/2016 Z. z.. O zmenách sme Vás informovali.

Viac ...
Comments

Zobraziť viac príspevkov ...
Upozornenie

Ak máte záujem o odoberanie noviniek, ktoré zverejňujeme na našej stránke, tlačiteľnú verziu zákona o verejné obstarávanie (ZVO) a ďalšie informácie prostredníctvom emailu, potom na zaregistrujte na odber nášho spravodaja prostredníctvom tohto registračného formulára.
Reklamný priestor: