Zverejňovanie súhrnných správ v profile VO/O

S nadobudnutím účinnosti novely zákona o verejnom obstarávaní (zákonom č. 345/2018 Z. z.) dochádza k rozšíreniu súhrnných správ zverejňovaných v profile VO/O.

Zároveň od 1.1.2019 dochádza k zmene aj pri zverejňovaní súhrnných správ – od tohto dátumu je potrebné pre splnenie zákonnej povinnosti zverejňovať súhrnné správy využiť osobitný formulár dostupný v Informačnom systéme Zber údajov (ISZÚ) a takto vyplnené a odoslané súhrnné správy budú následne zverejňované vo vestníku verejného obstarávania, ako aj v profile VO/O v záložke „Súhrnné správy“.

Viac ...
Comments

Metodické usmernenie 4/2017 - Rámcové dohody uzatvárané verejnými obstarávateľmi

Úrad pre verejné obstarávanie dňa 16.8.2017 zverejnil podrobné všeobecné metodické usmernenie č. 4-2017, ktoré sa venuje problematike uzatvárania rámcových dohôd verejnými obstarávateľmi. Predmetné metodické usmernenie si môžete stiahnuť z tejto linky Úradu pre verejné obstarávanie. Po úvode sa tento materiál venuje všeobecným pravidlám uzatvárania rámcovej dohody a zadávaniu zákaziek na základe rámcovej dohody, predpokladanej hodnote rámcových dohôd, zadávaniu zákaziek na základe rámcovej dohody (rôzne kombinácie), informačnej povinnosti - oznámeniu o výsledku verejného obstarávania a vybraným otázkam k problematike rámcových dohôd (vrátane povinnosti zápisu v registri partnerov verejného sektora). V závere ÚVO zdieľa svoje poznatky získané z dohľadu nad verejným obstarávaním.

Comments

ÚVO vydalo metodiku zadávania zákaziek

Úrad pre verejné obstarávanie vydal Metodiku zadávania zákaziek. Metodiku si môžete stiahnuť na stránkach ÚVO z tejto linky. Ide o 253 stránkový dokument v PDF formáte rozdelený na XII časti.

Viac ...
Comments

Pravidlá a postupy zadávania podlimitných civilných zákaziek a civilných zákaziek s nízkou hodnotou

Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil na svojich stránkach pekne vypracované všeobecné metodické usmernenie 3/2016 k zákonu č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Viac ...
Comments

Účasť v zadávaní zákazky v ČR

Máte záujem o účasť v zadávaní zákazky vyhlásenej v Českej republike? Neviete, či a ako je možné využitie zápisu do zoznamu podnikateľov/zoznamu hospodárskych subjektov ÚVO pre účely preukázania splnenia podmienok účasti?

Prinášame stručný prehľad a informácie o možnostiach preukazovania podmienok účasti týkajúcich sa základných kvalifikačných predpokladov (§ 53 ZVZ) a profesných kvalifikačných predpokladov (§ 54 ZVZ).

Viac ...
Comments

Zobraziť viac príspevkov ...
Upozornenie

Ak máte záujem o odoberanie noviniek, ktoré zverejňujeme na našej stránke, tlačiteľnú verziu zákona o verejné obstarávanie (ZVO) a ďalšie informácie prostredníctvom emailu, potom na zaregistrujte na odber nášho spravodaja prostredníctvom tohto registračného formulára.
Reklamný priestor: