Zverejňovanie súhrnných správ v profile VO/O

S nadobudnutím účinnosti novely zákona o verejnom obstarávaní (zákonom č. 345/2018 Z. z.) dochádza k rozšíreniu súhrnných správ zverejňovaných v profile VO/O. VO/O je po novom povinný štvrťročne zverejňovať v profile VO/O nasledovné súhrnné správy:

  1. súhrnná správa o zmluvách so zmluvnými cenami vyššími ako 1 000 eur, ktoré boli uzavreté za obdobie kalendárneho štvrťroka a na ktoré sa podľa § 1 ods. 2 až 14 nevzťahuje ZVO,
  2. súhrnná správa o zákazkách s nízkou hodnotou,
  3. súhrnná správa o zákazkách podľa § 109 a 110 s cenami vyššími ako 5 000 eur,
  4. súhrnná správa o podlimitných koncesiách.

Oproti zvyšným súhrnným správam je v správe podľa bodu 1. vyššie uviesť aj ustanovenie § 1 ods. 2 až 14 ZVO, na základe ktorého bola zmluva uzavretá; AVŠAK nemusia byť v tejto správe uvedené zmluvy, ktoré boli zverejnené v Centrálnom registri zmlúv.

Od 1.1.2019 dochádza zároveň k zmene aj pri zverejňovaní súhrnných správ – od tohto dátumu je potrebné pre splnenie zákonnej povinnosti zverejňovať súhrnné správy využiť osobitný formulár dostupný v Informačnom systéme Zber údajov (ISZÚ) a takto vyplnené a odoslané súhrnné správy budú následne zverejňované vo vestníku verejného obstarávania, ako aj v profile VO/O v záložke „Súhrnné správy“.

V zmysle vyššie uvedeného nie je možné viac zverejňovať súhrnné správy ako všeobecné dokumenty v profile VO/O; a to nezávisle od obdobia, za ktoré je súhrnná správa vyhotovovaná – t. j. aj súhrnné správy za posledný štvrťrok 2018 musia byť vyhotovené už po novom využitím osobitného formulára dostupného v ISZÚ.


Postup pre vyhotovenie súhrnnej správy:

1. prihláste sa do ISZÚ (iszu.uvo.gov.sk) svojim prihlasovacím menom a heslom/eID kartou prostredníctvom ÚPVS:

2. po úspešnom prihlásení sa zobrazí úvodná stránka ISZÚ; v položke menu „Formuláre“ zvoľte typ formulára „Oznamovacie povinnosti“ a v rámci neho „Súhrnná správa“:

3. ak máte v systéme ISZÚ priradené oprávnenia k viacerým verejným obstarávateľom/obstarávateľom alebo dotovaným osobám (podľa § 8 ZVO), zvoľte obstarávateľa, pre ktorého chcete vypracovať súhrnnú správu,
ak máte v systéme ISZÚ priradeného len jedného verejného obstarávateľa/obstarávateľa alebo dotovanú osobu, kliknite na hypertextový odkaz „Otvoriť Súhrnné správy pre organizáciu ....“,
4. vo formulári zvoľte typ súhrnnej správy (potrebné vypracovať samostatnú súhrnnú správu pre splnenie zákonných povinností) a zvoľte obdobie, za ktoré je súhrnná správa vyhotovená – ako uvedené v úvode už aj za rok 2018 (IV. štvrťrok) je potrebné vyhotoviť súhrnné správy po novom s využitím osobitného formuláru,

Pre ilustratívne účely bola zvolená súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami za obdobie IV. štvrťroka 2018.
5. oddiel I. formuláru týkajúci sa identifikácie verejného obstarávateľa ISZÚ predvyplní automaticky, je však potrebné doplniť identifikáciu kontaktnej osoby a adresu hlavnej stránky verejného obstarávateľa, resp. profilu kupujúceho,
6. v oddiele II. formuláru je potrebné zvoliť druh zákazky – ak ste v období predchádzajúceho štvrťroka realizovali zákazky rôzneho druhu (t. j. aj tovary, aj služby, resp. stavebné práce), formulár ponúka aj voľbu „súhrnný“ ako druh zákazky:

Ak si zvolíte možnosť „súhrnný“ dodatočne sa pri informáciách o jednotlivých zákazkách aktivuje pole pre voľbu druhu zákazky:

NB: Ak ste v predchádzajúcom štvrťroku realizovali zákazky len jedného druhu a v predchádzajúcom kroku ste už druh zákaziek identifikovali, pole pre dodatočné určenie druhu zákazky pri jednotlivých zákazkách nie je aktívne.
7. následne je potrebné vyplniť a zadať informácie o jednotlivých realizovaných zákazkách v rozsahu číslo zákazky, názov zákazky, odkaz na zverejnenú zmluvu, alternatívne druh zákazky (v závislosti od voľby v kroku 6. vyššie), dátum uzatvorenia zmluvy, počet oslovených uchádzačov, počet prijatých ponúk, pridelenie zákazky skupine dodávateľov, názov a adresa dodávateľa a informácie o hodnote zákazky;


Polia „Počet ponúk doručených od malých a stredných podnikov“, „Počet ponúk doručených od uchádzačov z iných členských štátov EÚ“, „Počet ponúk doručených od uchádzačov zo štátov, ktoré nie sú členmi EÚ“ a „Počet ponúk prijatých elektronicky“ nie sú povinne vyplňovanými poľami (t. j. nie je potrebné uviesť informácie);
8. ak ste v období predchádzajúceho štvrťroka realizovali viac ako jednu zákazku :), kliknete na tlačidlo „Pridaj“, ktoré sa nachádza na konci oddielu V. formulára, čim sa vytvorí nová časť umožňujúca pridanie ďalšej zákazky do správy (tento krok je možné opakovať neobmedzene):
Ak ste omylom pridali viac zákaziek, ako je potrebné – stlačením tlačidla „Zruš posledné“ je možné vymazať nadbytočné polia (vždy len vo vzťahu k jednej zákazke; postup je však možné opakovať).
9. v poslednom kroku je možné ešte pridať doplňujúce informácie a takto spracovaný formulár uložiť, skontrolovať alebo priamo odoslať:

Ak formulár nie je správne vyplnený, ISZÚ zobrazí upozornenie „Formulár nie je korektne vyplnený. Nesprávne vyplnené položky sú vyznačené.” pričom nesprávne vyplnené alebo nevyplnené (povinné) polia sú zvýraznené červenou, napr. nasledovne:

Po oprave a vyplnení všetkých povinných častí je možné krok 9. zopakovať.
10. HOTOVO

Dokument na stiahnutie s návodom pre vypracovanie súhrnných správ: Suhrnne_spravy_od_01012019_1.pdfblog comments powered by DisqusUpozornenie

Ak máte záujem o odoberanie noviniek, ktoré zverejňujeme na našej stránke, tlačiteľnú verziu zákona o verejné obstarávanie (ZVO) a ďalšie informácie prostredníctvom emailu, potom na zaregistrujte na odber nášho spravodaja prostredníctvom tohto registračného formulára.
Reklamný priestor: