Skip to content Skip to footer
1. Informácie o spracúvaní osobných údajov pre zákazníkov a obchodných partnerov spoločnosti ADVAL spol. s r.o.

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov, Vám v zmysle čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 (GDPR) z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, poskytujeme nasledujúce informácie.

Kontaktné údaje prevádzkovateľa

Názov: ADVAL spol s r.o.
Sídlo: Tomášikova 12571/50C, Bratislava – Nové Mesto, PSČ: 831 02
Tel.: +421 2 390 13 105
E-mail: info@adval.sk
Obchodný register: Bratislava I, odd. Sro, vl.č. 60806 /B
IČO: 45001154
DIČ: 2022900264
IČ DPH: SK2022900264

Účely spracúvania osobných a právne základy:

Naša obchodná činnosť je zameraná na poskytovanie služieb v oblasti verejného obstarávania a projektového riadenia. Väčšinu našich služieb poskytujeme na zmluvnom základe, ale sú situácie kedy údaje spracúvame v rámci nášho oprávneného záujmu, alebo na základe súhlasu. Spracúvame iba tie údaje, ktoré sú nevyhnutné pre dosiahnutie a naplnenie účelu.

Účelom spracúvania sú predovšetkým
 • Obchodná agenda a s tým súvisiaca evidencia obchodných zmlúv a kontaktných údajov o osobách, ktoré zastupujú našich obchodných partnerov. (Právnym základom je plnenie zmluvy a doba spracúvanie je počas zmluvného vzťahu a ešte 5 rokov po jeho ukončení v zmysle nášho registratúrneho plánu.)
 • Účtovná agenda a s tým súvisiaca evidencia kontaktných údajov na účtovných dokladoch. (Právnym základom je splnenie zákonnej povinnosti a doba spracúvania je 10 rokov skončení roka v ktorom došlo k účtovnému prípadu. )
 • Informovanie o produktoch a službách v rámci marketingu a s tým súvisiaca evidencia kontaktných údajov.
  (V rámci nášho marketingu rozlišujeme medzi našimi zákazníkmi, ktorých osobné údaje spracúvame na základe nášho oprávneného záujmu a záujemcami o naše služby, ktorých osobné údaje spracúvane na základe ich súhlasu, pričom súhlas mohol byť udelený aj konkluzívne, napríklad návštevou našej webovej, alebo fanúšikovskej stránky. Doba spracúvanie je do odvolania súhlasu. )
 • Vybavovanie reklamácií a sťažností. (Právnym základom je splnenie zákonnej povinnosti a doba spracúvania je 2 roky po skončení roka v ktorom došlo k vyriešenie reklamácie.)
Právnym základom pre pracúvanie osobných údajov sú
 • Plnenie zmluvy, alebo opatrenia pred uzatvorením zmluvy. To v prípade, že využívate naše produkty a služby, alebo s vami komunikujeme a rokujeme o ich využívaní. Spracúvame iba Vaše kontaktné údaje, nevyhnutné pre uzatvorenie a naplnenie zmluvy.
 • Oprávnený záujem, ktorý sledujeme ako prevádzkovateľ. Naším záujmom je informovať vás o novinkách, ktoré sa týkajú našej zmluvnej spolupráce, a produktov a služieb.
 • Plnenie zákonných povinností. A to v prípadoch, kedy nám spracúvanie vašich osobných údajov prikazujú niektoré z platných zákonov.
 • Súhlas ako dotknutej osoby. Ak nám svoj súhlas udelíte, aby sme mohli vaše údaje spracúvať na marketingové účely. Predovšetkým informovanie o ponuku našich produktov a služieb. Vami poskytnutý súhlas je dobrovoľný, a je nevyhnutný na to, aby sme Vám mohli tieto informácie zasielať. Tento súhlas môžete kedykoľvek odvolať.
Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté vaše osobné údaje

Kategórie príjemcov, ktorým môžu byť poskytnuté vaše osobné údaje: Vaše osobné údaje spracúvaní naši zamestnanci, ktorý sú poučený a zaviazaný mlčanlivosťou. Vedia že údaje môžu spracúvať iba v rozsahu a spôsobom, ktorý je nevyhnutný na splnenie povinností. Nezaobídeme sa však bez pomoci služieb iných firiem a odborníkov, ktorými sú:

 • Účtovné kancelárie, audítori a daňový poradcovia
 • Poskytovatelia IT služieb a webhostingu
 • Online služby pre uschovávanie dát
 • Sociálne siete a inzertné systémy
Doba uschovávania osobných údajov

Vaše osobné údaje spracúvame automatizovane, alebo čiastočne automatizovane a uschovávame ich zväčša elektronicky. Chránime ich pomocou prostriedkov fyzickej aj technologickej bezpečnosti, tak aby boli v bezpečí a bola zachovaná ich integrita a dostupnosť počas celej doby uschovávania. Tá môže byť:

 • V prípade plnenie zmluvy po dobu, počas ktorej trvá zmluvný vzťah, vrátane záruky a reklamačných podmienok. Zväčša to môže byť doba 2 až 5 rokov, podľa typu výrobku, alebo charakteru poskytnutej služby.
 • V prípade plnenie zákonnej povinnosti, po dobu, ktorú nám ukladá zákon. V prípade väčšiny zákonov (napríklad zákona účtovníctve, zákona o DPH a pod.) to môže byť doba 10 rokov.
 • V prípade nášho oprávneného záujmu, budeme vaše osobné údaje spracúvať, po dobu ktorá je opodstatnená na vzhľadom k životnému cyklu, zakúpeného produktu alebo služby, aby sme vám mohli ponúkať a poskytovať súvisiace produkty a služby.
 • V prípade súhlasu dotknutej osoby, budeme vaše údaje spracúvať do doby, než svoj súhlas neodvoláte, najviac však 24 mesiacov od jeho udelenia.
Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov

V zmysle nariedenia máte práva, ktoré sme ako prevádzkovateľ povinný vykonávať. Môžete si ich uplatniť, žiadosťou zaslanou na našu adresu, písomne, telefonicky, alebo e-mailom. Našou povinnosťou však je overiť sa Vašu totožnosť, aby sme mali istotou že údaje nebudú zneužité.

 • Máte právo dožadovať sa prístupu k svojim osobných údajov, ako aj právo vedieť na aký účel sú spracúvané, kto sú príjemcovia vašich osobných údajov, aká je doba spracúvania.
 • Máte právo na opravu, pokiaľ sú vaše osobnú údaje nesprávne alebo sa zmenili, kontaktuje nás, opravíme ich.
 • Máte právo na výmaz osobných údajov, pokiaľ sú nesprávne, alebo spracúvané nezákonne.
 • Ak sú vaše osobné údaje spracúvané na základe súhlasu, máte právo ho kedykoľvek odvolať, bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním.
 • Máte právo na obmedzenie spracúvania, pokiaľ si želáte budeme údaje spracúvať iba na najnutnejšie zákonné dôvody, alebo vôbec.
 • Máte právo na prenosnosť údajov, ak si želáte preniesť ich k inému prevádzkovateľovi, poskytneme vám ich v zodpovedajúcom formáte, ak tomu nebudú brániť iné technické, alebo zákonné prekážky.
Právo podať sťažnosť dozornému orgánu
 

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421 2 3231 3220, https://dataprotection.gov.sk/uoou/

Pokiaľ máte otázky týkajúce sa Informácie o spracúvaní osobných údajov pre zákazníkov a obchodných partnerov spoločnosti ADVAL spol. s r.o., kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára na stránke kontakt, kde nájdete aj ďalšie kontaktné informácie.

Ochrana súkromia a informácie o používaní súborov cookie

Za účelom zabezpečenia riadneho fungovania tejto web stránky a zlepšenia poskytovaných služieb, ukladáme niekedy vo vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.

Čo sú cookie?

Cookie sú malé textové súbory vytvorené komunikáciou medzi touto web stránkou a prehliadačom. Cookie ukladajú servery, pomocou prehliadača do vášho zariadenia (počítača, mobilného telefónu, tabletu). Vďaka cookie naša stránka pri ďalšej návšteve pozná vaše zariadenie.

Na čo používame cookie?

Naše servery používajú cookie za účelom skvalitňovania služieb a prispôsobenia obsahu web stránky vašim potrebám a preferenciám. Používame ich najmä na:

 • zhromažďovanie, analyzovanie a vyhodnocovanie informácií o vašom prístupe a správaní sa na webe,
 • rozpoznanie a zjednodušenie používania webu pri opätovnej návšteve,
 • poskytnutie informácií z okruhu vašich záujmov a potrieb,
 • odporúčanie služby, ktoré zodpovedajú vašim záujmom a potrebám,
 • monitorovanie správneho fungovania webu,
 • skvalitňovanie poskytovaných služieb.

Cookie používa takmer každá web stránka. Pri opätovnej návšteve vám pomôžu zapamätať si navštívené stránky a predchádzajúce nastavenia. Tým, že prehliadate túto web stránku súhlasíte s ukladaním cookie na uvedený účel. Zbierané údaje sú anonymné a nevedú k vašej priamej identifikácii.

Aké sú druhy cookie?

Z časového hľadiska používame cookie, ktoré sú dočasné a trvalé.

 • Dočasné cookie sa ukladajú vo vašom zariadení len počas doby trvania návštevy, kým web stránku nezatvoríte.
 • Trvalé cookie sa ukladajú vo vašom zariadení a zostávajú tam až dokým ich nevymažete, resp. neuplynie doba nastavená v prehliadači.

Z obsahového hľadiska prevádzkovateľ používa nasledovné cookie:

 • Základné cookie, ktoré sú potrebné na riadne a kvalitné užívanie web stránky (napr. prihlasovacie údaje);
 • Prevádzkové cookie, prostredníctvom ktorých môžeme analyzovať vaše správanie na web stránke (napr. počet stránok, na ktorých bol, či aký čas na nich zotrval);
 • Funkčné cookie, prostredníctvom ktorých môžeme skvalitniť funkčnosť web stránky tým, že sa zaznamenáva, ktoré služby vám už boli ponúkané.
 • Reklamné cookie, prostredníctvom ktorých je možné vyhodnotiť okruh vašich záujmov a potrieb a na základe toho vám ponúknuť relevantné služby.

Cookie na reklamné účely používame iba s vašim súhlasom.

Ako zmeniť ukladanie cookie?

Väčšina webových prehliadačov podporuje správu cookie. Vo svojom prehliadači si môžete cookie zmazať, blokovať alebo úplne zakázať ich používanie, prípadne obmedziť ich na vami vybrané typy. Informácie o prehliadačoch a o spôsobe správy cookie nájdete na týchto webových stránkach alebo v ďalšej dokumentácii internetových prehliadačov

Cookie tretích strán

Na našej webovej stránke sú odkazy a prepojenia aj na iné web stránky. Preto môžu byť počas prehliadania našej web stránky vytvorené súbory cookie, ktoré nepodliehajú našej kontrole. Ide napríklad o prepojenie s analytickými nástrojmi Google alebo obsahu Facebook či YouTube. Podmienky používania súborov cookie si môžete prečítať na ich stránkach.

Na koho sa obrátiť?

Pokiaľ máte akékoľvek otázky týkajúce sa používania cookie na našich web stránkach, kontaktujte nás prostredníctvom kontaktného formulára na stránke kontakt, kde nájdete aj ďalšie kontaktné informácie.