Pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov poskytujeme nasledujúce služby:

Stacks Image 293
Zastrešenie celého procesu verejného obstarávania v pozícii odborne spôsobilej osoby za zadávanie zákazky a koordinácie procesu zadávania zákazky v súčinnosti so zodpovednými pracovníkmi objednávateľa pri zabezpečovaní jednotlivých úkonov v rámci postupu zadávania zákazky vo väzbe na súlad so Zákonom o verejnom obstarávaní, ostatnými právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike, právnymi predpismi Európskych spoločenstiev a Zmluvou o NFP,

Vypracovanie súvisiacich dokumentov
(oznámení, súťažných podkladov, vysvetľovania, komunikácie v prípade revíznych postupov, zoznamov a zápisníc atď.) verejného obstarávania v závislosti od zvoleného postupu zadávania zákazky,

Priebežné spracovávanie
písomnej dokumentácie počas procesu verejného obstarávania,

Príprava a realizácia „na mieru šitých“ odborných seminárov na rôzne témy z oblasti verejného obstarávania a elektronického verejného obstarávania

Školenia v oblasti verejného obstarávania a elektronického verejného obstarávania v systéme EVO a elektronických aukcií

Poradenstvo v oblasti zmluvných vzťahov a súvisiacej legislatívy

Konzultácie v oblasti autorských práv a uplatňovania autorských práv v procese a postupoch zadávania zákaziek

Konzultačné služby súvisiace s:
  • možnosťami a pravidlami financovania a čerpania nenávratných finančných prostriedkov z fondov EÚ napr. prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti, Operačného programu Výskum a vývoj a pod.,
  • podmienkami poskytovania nenávratných finančných prostriedkov a ich použitia v procese zadávania zákazky,
  • podmienkami súvisiacimi s následnou finančnou kontrolou pri čerpaní nenávratných finančných prostriedkov