Stacks Image 283
Verejné obstarávanie sú postupy podľa zákona o verejnom obstarávaní, ktorými sa zadávajú zákazky na dodanie tovaru, zákazky na uskutočnenie stavebných prác alebo zákazky na poskytnutie služieb či koncesia a súťaž návrhov.

Cieľom verejného obstarávania je úsporné nakladanie s prostriedkami zo štátneho rozpočtu. Z tohto dôvodu sa verejní obstarávatelia alebo obstarávatelia ako tí, čo zadávajú zákazku ako aj záujemcovia/uchádzačí, ktorí sa o zákazku zaujímajú či uchádzajú sa musia pritom riadiť príslušnými ustanoveniami Zákona o verejnom obstarávaní. A to je oblasť, v ktorej my poskytujeme svoje služby.

Služby poskytujeme tým, ktorí zákazku podľa Zákona o verejnom obstarávaní chcú zadávať ako aj tým, ktorí sa o ňu chcú uchádzať. Pozrite si, aké služby ponúkame pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov a aké služby ponúkame pre záujemcov/uchádzačov