Ďalšia novela zákona o VO???

Poslanci Národnej rady Slovenskej republiky Peter Antal, Béla Bugár a Gábor Gál predložili dňa 25.5.2017 do Národnej rady Slovenskej republiky návrh novely zákona o verejnom obstarávaní.

Cieľom navrhovanej úpravy je zefektívnenie, zjednodušenie, zjednotenie a zrýchlenie postupov verejného obstarávania pre verejných obstarávateľov a obstarávateľov ako i pre hospodárske subjekty. Návrh si rovnako kladie za cieľ zníženie administratívnej záťaže a odstránenie niektorých problémov aplikačnej praxe.

Návrh novely zákona o verejnom obstarávaní v zmysle dôvodovej správy:

  • Prináša zjednodušenie a zefektívnenie procesu verejného obstarávania pri nízkych prahových hodnotách, konkrétne ide o zjednodušenie nákupu potravín pre zariadenia školského stravovania, ktoré budú vďaka tomu môcť vo zvýšenej miere využívať ponuky regionálnych výrobcov a overených dodávateľov.
  • Cieľom návrhu je tiež zatraktívniť dynamický nákupný systém, ktorý sám o sebe predstavuje rýchlejšiu a flexibilnejšiu formu verejného obstarávania.
  • Zásadnou zmenou predloženého návrhu je aj zjednodušenie postupu v prípade tzv. podlimitných zákaziek. Návrh dopĺňa možnosť zadávania podlimitnej zákazky bez elektronického trhoviska aj na bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce.

(Nový) zákon o VO obmedzil možnosti verejných obstarávateľov na výber postupov zadávania podlimitných zákaziek. Pri zadávaní bežne dostupných tovarov, služieb alebo stavebných prác musia verejní obstarávatelia podľa súčasnej úpravy povinne použiť elektronické trhovisko. To však bolo cielené len na jednoduché typy komodít, akými sú napr. kancelársky papier alebo benzín.

Systém elektronického trhoviska však neumožňuje vložiť vlastnú zmluvu ani použiť zložitejšie kritériá. Na trhovisku nie je možné požiadať ani o preukázanie finančného a ekonomického postavenia, technickej ani odbornej spôsobilosti.

Doplnením možnosti rozhodnúť sa pre použitie podlimitného postupu zadávania zákazky bez elektronického trhoviska aj na bežne dostupné tovary, služby alebo stavebné práce sa vhodne rozšíria možnosti verejných obstarávateľov na zabezpečenie požadovaných tovarov, služieb a stavebných prác.

V spojení so znížením administratívnej náročnosti a možnosti použiť jednoobálkové predkladanie ponúk, ktoré prispeje aj k skráteniu času potrebného na podpísanie zmluvy, sa doplnia možnosti verejných obstarávateľov na zabezpečenie potrebných tovarov, služieb alebo stavebných prác. Zároveň sa predíde možným špekuláciám pri odôvodňovaní inej ako bežnej dostupnosti na trhu. Verejným obstarávateľom sa tiež umožní využiť rôznorodosť kritérií, ktorými môžu dosiahnuť úspory pri servise, údržbe, či prevádzkových nákladoch.

  • Umožňuje tiež v prípade podlimitných zákaziek využiť tzv. jednoobálkový systém alebo zmeniť poradie vyhodnocovania dokumentov.
  • Návrh ďalej redukuje povinnosť vyhodnotiť splnenie podmienok účasti len na prípad uchádzača, ktorý sa svojou ponukou umiestnil na prvom mieste namiesto súčasných prvých troch uchádzačov.
  • Návrh ďalej ukladá verejným obstarávateľom a obstarávateľom, aby využívali už existujúci register referencií, čím sa zjednotí ich postup a uľahčí účasť hospodárskych subjektov na verejnom obstarávaní.

Všetky uvedené kroky v zmysle dôvodovej správy rozširujú možnosti verejného obstarávania, znižujú administratívnu náročnosť, celý proces urýchľujú a tým verejné obstarávanie zefektívňujú.

Návrh poslancov NR SR bol pridelený na prerokovanie:

  • Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti a Ústavnoprávny výbor NR SR s lehotou na prerokovanie 31. 8. 2017,
  • Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti s lehotou na prerokovanie 5. 9. 2017.

Legislatívny proces je možné sledovať tu.

blog comments powered by DisqusUpozornenie

Ak máte záujem o odoberanie noviniek, ktoré zverejňujeme na našej stránke, tlačiteľnú verziu zákona o verejné obstarávanie (ZVO) a ďalšie informácie prostredníctvom emailu, potom na zaregistrujte na odber nášho spravodaja prostredníctvom tohto registračného formulára.
Reklamný priestor: