ÚVO vydalo výkladové stanovisko k k definícii konečného užívateľa výhod podľa § 12a ZVO.

LogoUVO
Úrad pre verejné obstarávanie vydalo na svojich stránkach výkladové stanovisko č. 7/2015 k definícii konečného užívateľa výhod (ďalej len RKÚV) podľa § 12a zákona o verejnom obstarávaní. Samotné výkladové stanovisko si môžete stiahnuť na stránkach ÚVO.

  • najdôležitejším odkazom výkladového stanoviska je, že konečný užívateľ je hocikto, kto spĺňa ktorúkoľvek zákonnú podmienku a nemusia byť splnené všetky podmienky kumulatívne na to, aby bol niekto posudzovaný za konečného užívateľa výhod;
  • osobitne sa riešia aj situácie, ak je záujemca/uchádzač emitentom cenných papierov prijatých na obchodovanie na regulovanom trhu - do RKUV sa zapisujú štatutárny zástupcovia, resp. štatutárny zástupcovia materskej spoločnosti v určitých prípadoch (viac v samotnom výkladovom stanovisku);
  • pri štátnom podniku, resp. PO so 100% majetkovou účasťou štátu alebo VUC sa konečný užívatelia nezapisujú do RKUV;
  • bližšie sa určuje, čo sa rozumie priamym a nepriamym podielom, ako aj ďalšie pojmy pre účely zápisu do RKUV;
  • zároveň sa rieši situácia u fyzických osôb - t. j. kto má alebo nemá byť zapísaný v RKUV v prípade fyzickej osoby (okrem samotnej fyzickej osoby);
  • ošetruje sa situácia, kedy právnická osoba nemá konečného užívateľa výhod v zmysle ust. ZVO - v takomto prípade sa do RKUV zapisuje členovia štatutárneho orgánu, resp. štatutárneho orgánu materskej spoločnosti spĺňajúci podmienky definované ZVO;
  • konečným užívateľom výhod je aj fyzická osoba, ktorá je jednou z najmenej dvoch alebo najviac desiatich fyzických osôb, ktoré síce samostatne nespĺňajú kritériá pre konečného užívateľa výhod, avšak tieto osoby majú spoločné postavenie na podnikaní/riadení/kontrole PO v rozsahu ako fyzická osoba, ktorá kritériá pre konečného užívateľa výhod spĺňa (spoločný postup);
  • ak je takýchto osôb podľa predchádzajúceho odseku viac ako desať, do RKUV sa nezapisujú.
Výkladové stanovisko si môžete stiahnuť aj z našej stránky na tejto linke.Reklamný priestor:

blog comments powered by Disqus