Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Pasted Graphic 1
Nový zákon o verejnom obstarávaní (ZVO) bol vydaný v zbierke zákonov dňa 3.12.2015 v čiastke 95/2015 pod názvom  Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Samotný nový ZVO nadobúda účinnosť 18.4.2016 s výnimkou niektorých častí týkajúcich sa elektronizácie procesu VO, ktoré nadobúdajú účinnosť k 31.3.2017. Nový ZVO však novelizuje aj v súčastnosti platný zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Viac ...
Comments

ÚVO vydalo výkladové stanovisko k k definícii konečného užívateľa výhod podľa § 12a ZVO.

LogoUVO
Úrad pre verejné obstarávanie vydalo na svojich stránkach výkladové stanovisko č. 7/2015 k definícii konečného užívateľa výhod (ďalej len RKÚV) podľa § 12a zákona o verejnom obstarávaní. Samotné výkladové stanovisko si môžete stiahnuť na stránkach ÚVO. Viac ...
Comments

Poslanci NR SR schválili nový zákon o verejnom obstarávaní

Pasted Graphic 1
Od 1.11.2015 je účinná novela zákona o verejnom obstarávaní, ktorá bola prijatá zákonom č. 252/2015 Z.z. a už tu máme ďalší - nový zákon o verejnom obstarávaní, ktorý bol schválený poslancami národnej rady dňa 18. novembra 2015. Tento nový zákon preberá nové európske smernice o verejnom obstarávaní a viac informácií nájdete na stránkach samotného Úradu pre verejné obstarávanie.Viac ...
Comments

Informácia o zriadení registra konečných užívateľov výhod

LogoUVO
Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil informáciu o zriadení a používaní registra konečných užívateľov výhod ako aj bližšie podmienky o zápise do registra.
Viac ...
Comments

Novela zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom zákona 252/2015 Z.z. s účinnosťou od 1.11.2015

Pasted Graphic 1
V zbierke zákonov čiastka 73 zo dňa 17.10.2015 bol zverejnený zákon č. 252/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Ako už je to u nás zvykom, pripravili sme pre Vás aktualizované úplné znenie zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Viac ...
Comments

Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon o verejnom registri konečných užívateľov výhod

Pasted Graphic 1
Národná rada Slovenskej republiky 17. septembra 2015 opätovne schválila prezidentom Slovenskej republiky vrátený zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Predmetnou novelou zákona o verejnom obstarávaní sa zriaďuje verejný register konečných užívateľov výhod vedený Úradom pre verejné obstarávanie, a to s cieľom, aby zmluvy vo verejnom obstarávaní uzatvárali iba subjekty so známou vlastníckou štruktúrou až po úroveň fyzických osôb.
Viac ...
Comments

Novela zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom zákona 87/2015 Z.z. s účinnosťou od 29.4.2015

Pasted Graphic 1
V zbierke zákonov čiastka 29/2015 zo dňa 29.4.2015 bol zverejnený zákon č. 87/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa okrem iného aj zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov . Zákon č. 87/2015 Z. z. nadobúda účinnosť od 29.4.2015. Viac ...
Comments

Uzatváranie dodatkov - metodický materiál ÚVO

LogoUVO
Úrad pre verejné obstarávanie vydal v apríli 2015 materiál popisujúci problematiku o uzatváraní dodatkov. Materiál si môžete stiahnuť priamo zo stránok ÚVO na tejto linke. Viac ...
Comments

ÚVO vydalo prvé výkladové stanovisko k EKS

LogoUVO
Logo_EKS
Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) vydal dňa 10.04.2015 svoje prvé výkladové stanovisko, ktoré sa venuje problematike elektronického kontraktačného systému (EKS). Výkladové stanovisko si je možné stiahnuť z web stránky UVO na tejto linke.
Viac ...
Comments

V parlamente sú predložené ďalšie návrhy zákonov týkajúce sa verejného obstarávania

Pasted Graphic 1
V parlamente sú predložené ďalšie návrhy zákonov týkajúce sa verejného obstarávaniaViac ...
Comments

Zmeny od 1.3.2015 vo verejnom obstarávaní - sumár

LogoUVO
Od 1.3.2015 sa zavádzajú viaceré zmeny v oblasti verejného obstarávania a to:

  1. Povinné používanie elektronického trhoviska v rámci elektronického kontraktačného systému (EKS).
  2. Úprava limitov pre podlimitné zákazky.
  3. Do účinnosti vstupuje novela zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov prostredníctvom zákona č. 13/2015 Z.z.
Viac ...
Comments

Novela zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom zákona 31/2015 Z.z. s účinnosťou od 1.4.2015

Pasted Graphic 1
V zbierke zákonov čiastka 10 zo dňa 28.2.2015 bol zverejnený zákon č. 31/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 90/2008 Z. z. o európskom zoskupení územnej spolupráce a o doplnení zákona č. 540/2001 Z. z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov . Zákon č. 31/2015 Z. z. nadobúda účinnosť od 1.4.2015. Hlavné zmena, ktorá prináša zákon č. 31/2015 Z. z. sa týka zavedenia novej výnimky zo zákona o verejnom obstarávaní týkajúca sa podlimitných zákaziek (viď §1 ods. 3 písm. m))Viac ...
Comments

Novela zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom zákona 13/2015 Z.z. s účinnosťou od 1.3.2015

Pasted Graphic 1
V zbierke zákonov čiastka 5 zo dňa 12.2.2015 bol zverejnený zákon č. 13/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Zákon č. 13/2015 Z. z. nadobúda účinnosť od 1.3.2015. Hlavné zmeny, ktoré prináša zákon č. 13/2015 Z. z. sa týkajú preukazovania majetkovej účasti. Zavádza sa aj nová výnimka zo zákona o verejnom obstarávaní týkajúca sa podlimitných zákaziek (okrem zákaziek zadávaných podľa § 91 ods. l písm. a)) a zákaziek podľa § 9 ods. 9 na dodanie tovaru alebo poskytnutie služby súvisiacich so zabezpečením prípravy a výkonom predsedníctva Slovenskej republiky v Rade Európskej únie.Viac ...
Comments