Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Pasted Graphic 1
Vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa nachádza na stránkach Národnej rady Slovenskej republiky. Po jeho prijatí ho zapracujeme do nášho dokumentu - Úplné znenie zákona o verejnom obstarávaní.

Tento návrh zákona bol vrátený prezidentom.
Viac ...
Comments

Školenia Úradu pre verejné obstarávanie

LogoUVO
Vedeli ste, že aj Úrad pre verejné obstarávanie organizuje školenia v oblasti verejného obstarávania? Školiteľmi sú zväčša samotní zamestnanci Úradu a zoznam pripravovaných školení nájdete na týchto stránkach ÚVO. Ak máte záujem o špecializované školenie na mieru pre Vašu organizáciu, kontaktujte nás.

Comments

Vyhláška o zaručenej konverzii v medzirezortnom pripomienkovom konaní

Na stránke informatizácia.sk bola zverejnená správa o tom, že vyhláška o zaručenej konverzii je v medzirezortnom pripomienkovaní. Zavedením zaručenej konverzie do života sa tak posunieme o ďalší krok k možnosti “bezpapierového” verejného obstarávania. Iste, pokiaľ nebude potrebné tlačiť všetky e-maily, logy, výpisy a dokumenty doručené v elektronickej forme do listinnej podoby pre potreby riadiacich či kontrolných orgánov .... Ale aj tak to bude významný posun. Viac ...
Comments

Nové smernice EÚ v oblasti verejného obstarávania

europa-flag
Úradný vestník Európskej únie dňa 28. 3. 2014 zverejnil legislatívne akty smerníc, a to:

1) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií.
2) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES.
3) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES.
Viac ...
Comments

Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o hodnotení kvality plnenia zmluvy, koncesnej zmluvy a rámcovej dohody a o spôsobe výpočtu výslednej hodnotiacej známky

LogoUVO
V zbierke zákonov, čiastka 17 zo dňa 28.2.2014 bola publikovaná Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o hodnotení kvality plnenia zmluvy, koncesnej zmluvy a rámcovej dohody a o spôsobe výpočtu výslednej hodnotiacej známky. Vyhláška bola publikovaná pod číslom 51/2014 a nachádza sa v našej sekcii Legislatíva.
Viac ...
Comments

Novela zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom zákona 34/2014 Z.z. s účinnosťou od 27.2.2014

Pasted Graphic 1
Pred časom sme Vás informovali v našej správe o pripravovanej novele zákona o verejnom obstarávaní. Dňa 22.2.2014 bola vydaná v Zbierke zákonov, čiastka 14, zákon č. 34/2013 zo dňa 28. januára 2014, ktorým sa mení a dopĺňa zákon 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Prostredníctvom článku III sa novelizuje zákon č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní.
Viac ...
Comments

Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o hodnotení kvality plnenia zmluvy, koncesnej zmluvy a rámcovej dohody a o spôsobe výpočtu výslednej hodnotiacej známky

LogoUVO
Úrad pre verejné obstarávanie vypracoval a predložil do medzirezortného pripomienkového konania návrh vyhlášky Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o hodnotení kvality plnenia zmluvy, koncesnej zmluvy a rámcovej dohody a o spôsobe výpočtu výslednej hodnotiacej známky sa predkladá podľa § 154 ods. 4 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon).Viac ...
Comments

Nové pravidlá verejného obstarávania a uzatvárania koncesných zmlúv

europa-flag
Európsky parlament schválil nové pravidlá verejného obstarávania a uzatvárania koncesných zmlúv, ktorých cieľom je zvýšenie kvality obstarávaných tovarov, služieb a prác a lepšie zhodnotenie peňazí daňových poplatníkov. Nové kritéria na vyhodnocovanie ponúk tak budú klásť väčší dôraz na ochranu životného prostredia, sociálne aspekty ponúk a inovácie. Malým a stredným podnikom by zároveň mali uľahčiť prístup k verejným zákazkám.
Viac ...
Comments

Novela zákona o VO prostredníctvom novely zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Pasted Graphic 1
Ďalšia novela zákona o verejnom obstarávaní č. 25/2006 Z. z., ktorá je realizovaná prostredníctvom novely zákonov č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Aktuálne znenie s farebným vyznačením zmien nájdete v našej sekcii Legislatíva. Novela zákona bola dňa 11.02.2014 podpísaná prezidentom. Po jej zverejnení v zbierke zákonov zverejníme na našich stránkach aktualizáciu.

Viac ...
Comments

Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku

LogoUVO
V zbierke zákonov č. 6/2014 zo dňa 30.01.2014 vyšla okrem iného aj Vyhláška Úradu pre verejné obstarávanie, ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku. V tejto vyhláške sú zapracované zmeny o ktorých sme informovali v našej predchádzajúcej správe. Samotnú vyhlášku nájdete v našej sekcii legislatíva.
Viac ...
Comments

Limity vo verejnom obstarávaní od 1.1.2014 (EÚ)

europa-flag
Európska komisia zverejnila nariadenie č. 1336/2013 z 13. decembra 2013 podľa ktorého s platnosťou od 1.1.2014 dochádza k zmenám v limitoch vo verejnom obstarávaní pre nadlimitné zákazky. Dá sa preto predpokladať, že čoskoro dôjde k úpravám limitov aj v SR. Na základe uvedeného sme zaktualizovali kalkulátor, ktorý sa nachádza v časti Legislatíva > Limity vo VO. Viac ...
Comments