Národná rada Slovenskej republiky schválila zákon o verejnom registri konečných užívateľov výhod

Pasted Graphic 1
Národná rada Slovenskej republiky 17. septembra 2015 opätovne schválila prezidentom Slovenskej republiky vrátený zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Predmetnou novelou zákona o verejnom obstarávaní sa zriaďuje verejný register konečných užívateľov výhod vedený Úradom pre verejné obstarávanie, a to s cieľom, aby zmluvy vo verejnom obstarávaní uzatvárali iba subjekty so známou vlastníckou štruktúrou až po úroveň fyzických osôb.
Uvedená novela zákona o verejnom obstarávaní ďalej okrem iného zvyšuje finančný limit pre povinnosť zadávať podlimitné zákazky s využitím elektronického trhoviska z 1 000 eur na 5 000 eur, ak ide o iného verejného obstarávateľa ako je štátny orgán. Toto zvýšenie finančného limitu sa teda týka napr. obcí, vyšších územných celkov a nimi riadených subjektov.

Predmetný zákon nadobudne účinnosť pätnástym dňom odo dňa jeho vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, okrem vybraných ustanovení, ktoré nadobúdajú účinnosť 1. novembra 2015.

Zdroj:
http://www.uvo.gov.sk/uvod/aktualne-temy-2a8.html?id=28

Reklamný priestor:

blog comments powered by Disqus