Novela zákona o verejnom obstarávaní prostredníctvom zákona 87/2015 Z.z. s účinnosťou od 29.4.2015

Pasted Graphic 1
V zbierke zákonov čiastka 29/2015 zo dňa 29.4.2015 bol zverejnený zákon č. 87/2015 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa okrem iného aj zákon č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov . Zákon č. 87/2015 Z. z. nadobúda účinnosť od 29.4.2015.

Zmena nastala v § 26, odst.1, písmeno c):
§ 26
(1)
Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia
c)
a) nebol naňho vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku,


Úplné znenie zákona o VO so zapracovanou novelou nájdete v sekcii Legislatíva.
blog comments powered by Disqus