Užitočné linky a odkazy


Kliknutím na názov sekcie si rozbalíte linky a odkazy. Kliknutím na príslušnú linku/odkaz sa Vám v novom okne/záložke otvorí predmetná stránka.

Systémy pre elektronické verejné obstarávanie

EVO

EKSVestníky, registre, zmluvy, ÚVO ...

Zahraničie (Vestníky, ...)

Maďarsko
Rada pre verejné zákazky - www.kozbeszerzes.hu
Databáza verejných zákaziek - http://kba.kozbeszerzes.hu/apex/f?p=103:35:2410497705064696 (umožňuje vyhľadávanie podľa zákaziek, oznámenia, typu dokumentu)

Rakúsko
Zoznam obstarávateľov a databáza oznámení - www.ankoe.at  www.vergabeportal.at (podstatná časť dostupná po registrácii a za úhradu),
Rakúska hospodárska komora: www.wko.at  (obsahuje zvláštne sekcie venované elektronickému obchodu, e-obstarávaniu a e-governmentu),

Poľsko
Úrad pre verejné obstarávanie - www.uzp.gov.pl - európska a poľská legislatíva verejného obstarávania, metodické pokyny, zbierka rozhodnutí úradu, elektronický vestník úradu, publikácie
server 1: http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=login
server 2: http://bzp1.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=login

Česká republika
Oficiální stránky Ministerstva pro místní rozvoj - www.mmr.cz - (legislatíva, problematika verejného obstarávania a integrácie do EÚ)
Oficiální stránky Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže - www.compet.cz
Věstník veřejných zakázek - http://www.vestnikverejnychzakazek.cz (je jednotným miestom pre uverejňovanie základných informácií o verejných zákazkách, obsahuje taktiež profil zadávateľov zákaziek)
Elektronické trhovisko verejnej správy - http://www.portal-vz.cz/cs/Informacni-systemy-a-elektronicke-vzdelavani/NIPEZ-El-trziste-verejne-spravy
Portál o verejných zákazkách a koncesiách - http://www.portal-vz.cz/
Informačný systém o verejných zákazkách - http://www.isvz.cz/isvz/
Centrální adresa: www.centralniadresa.cz - oficiálny informačný systém o dražbách a ostatných ponukových konaniach
Nemecko
Spolkový vestník verejných zákaziek - www.deutsches-ausschreibungsblatt.de
(vyhľadávanie a zadávanie oznámení o vyhlásení verejného obstarávania v elektronickej forme a za úhradu, časť informácií je však voľne dostupná),

Európska Únia
Portál europských právnych predpisov - eur-lex.europa.eu
Informacie o financovaní, verejných zákazkách a subjektoch, ktorým boli verejné zákazky zadané - Portál EUROPA - https://europa.eu/european-union/index_cs
eCertis - http://ec.europa.eu/markt/ecertis/login.do?selectedLanguage=sk (pomáha identifikovať rôzne osvedčenia a potvrdenia, ktoré sa často vyžadujú pri verejných obstarávaniach v 28 členských štátoch, jednej kandidátskej krajine (Turecko) a troch krajinách EHP (Island, Lichtenštajnsko a Nórsko))
Nová smernica o verejnom obstarávaní - http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0025+0+DOC+XML+V0//SK&language=SK#BKMD-22 (obsahuje prijatý text novej smernice upravujúcej oblasť verejného obstarávania vykonávaného verejnými obstarávateľmi)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0026+0+DOC+XML+V0//SK&language=SK (obsahuje prijatý text novej smernice upravujúcej oblasť verejného obstarávania vykonávaného subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2014-0027+0+DOC+XML+V0//SK&language=SK (prístup tovaru a služieb na trhy verejného obstarávania)

Technické linky